AUTORSKA PRAVA - SRPSKI JEZIKSvi logotipi, imena, zaštićeni žigovi, fotografije koje se koriste ili pomenute na ovoj veb stranici pripadaju njihovim vlasnicima. Sadržaj se koristi ili je objavljen na Anime Srbija Vesti samo za opštu svrhu. Ako se bilo kakav logotip / zaštiti znak vlasnika i sl. ne zadovoljaja korišćenjem njihovog sadržaja ili ako krše bilo koju normu o autorskim pravima na samom našem sajtu, molimo Vas da nam se obratite na animesrbija2013@gmail.com Neželjeni prijavljeni sadržaj će biti uklonjen u roku od najduže 48 sati.

COPYRIGHT - ENGLISH LANGUAGEAll the logos, names, trademarks, photos used or mentioned on this site belong to their respective owners. The content is used or posted on OtakuKart is for general purpose only. If any respective owners of the Logos/trademark etc. are not satisfied with the use of their content or if it violates any copyright norms, please write to us at animesrbija2013@gmail.com and the violated content will be removed within 48 hours.
Stranica ažurirana dana: 17. oktobra, 2018